Disclaimer

Op de website www.cmisfranchise.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Gebruik

  1. Welke garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
  2. De informatie op deze website is ter algemene informatie en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Gebruik maken van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico.
  3. Ondanks het feit dat CMIS Franchise zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die wij als betrouwbaar achten, kan CMIS Franchise niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  4. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Informatie van andere partijen

  1. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. CMIS Franchise beoordeelt deze informatie niet op juistheid of volledigheid. CMIS Franchise wijst hiervoor derhalve iedere aansprakelijkheid aangaande de geboden informatie van de hand. Gebruik maken van deze informatie is voor eigen rekening en risico.
  2. CMIS Franchise raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Electronische communicatie

Berichten die u stuurt aan CMIS Franchise of andere genoemde partijen op deze website per e-mail kunnen onderschept, of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om berichten aan CMIS Franchise per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Intellectueel eigendom

  1. CMIS Franchise, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op de website gepresenteerde informatie in welke vorm dan ook. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CMIS Franchise, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.
  2. Het is niet toegestaan naar deze website te hyperlinken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMIS Franchise.

Aansprakelijkheid

  1. CMIS Franchise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg dat voortvloeit op welke wijze dan ook uit het gebruik van deze website. Hieronder vallen o.a. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website of de geboden informatie, zoals verlies van gegevens.
  2. Daarnaast kan CMIS Franchise niet aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem dat voortvloeit uit het gebruik of het downloaden van aangeboden programmatuur of enige andere elektronische informatie, zij het van CMIS Franchise of enig andere aanbieder.

Recht van toepassing op deze website of het gebruik ervan

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

CMIS Franchise behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen, op welke wijze dan ook.

Aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.